Допълнителни Услуги - Elitkom 95 EAD

Тел.: 02/988-04-58
Тел.: 02/980-04-64
Факс: 02/980-61-23
Централен офис
гр. София 1000,
ул. "Г.С.Раковски" № 60, ет.2


E-mail: elitkom@ins.bg
E-mail: office@elitkom95ad.com

Go to content

Main menu:

Услуги
Уважаеми дами и господа,

Ние  се обединихме, за да ви предложим повече и да отговорим на динамично  развиващите се изисквания на работодателите в България. Успешно работим  съвместно с нашите партньори по изграждане, внедряване и управление на  процесите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.  Нашата цел е вашата сигурност.

"ЕЛИТКОМ 95" ЕАД  е учредено през 1995 г. и има лиценз №550 от 25.03.2005 година за  охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на  мероприятия, охрана на ценни пратки и товари на територията на цялата  страна, издаден от Дирекция Национална  Служба "Полиция". Дружеството има разрешeниe №288 /13.09.2012 г., издадено от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-МВР  за извършване на "Противопожарно обезопасяване и провеждане на  превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти"  на територията на Република България.  
С регистрационен номер 243-1/19.05.2008 г. "ЕЛИТКОМ 95" ЕАД е регистрирало своя    дейност и като служба по трудова медицина.


"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ АВАРИИ"

 • Проучване,  установяване и отстраняване на потенциалните рискове за възникване и  разпространение на пожари. Организиране на съвременно и непосредствено  извършване на проверка за установяване на противопожарното състояние в  обследваните обекти и запознаване на ръководството на фирмите за  резултата от проверката. Предлагане на мероприятия за подобряване на  пожарната и аварийна безопасност.

 • Разработване  на вътрешни правила в съответствие с действащите нормативни актове по  пожарна и аварийна безопасност и осъществяване на контрол по спазването  им. Допълване и актуализация на нормативни документи, свързани с  осигуряване на противопожарната безопасност  (противопожарно досие,  авариен план, инструкции, заповеди, скици и др.).

 • Оказване  на помощ за обучение на състава на фирмите при необходимост от  пожарогасителна и аварийно спасителна дейност. Инструктажи и практическа  подготовка на състава.

 • Създаване  на необходимите условия за безопасна евакуация на хора и материални  ценности при аварии, природни бедствия, пожари, технически аварии и  злополуки.

 • Съдействие при извършване на строително-монтажни и други видове дейност във фирмите, съгласно Наредба № Iэ- 2377/ 15.09.2011 г. обн. ДВ. Бр. 81 от 18.10.2011г.

 • Организация, контрол и поддръжка на противопожарните и известителни инсталации, уреди, съоръжения и противопожарна автоматика.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА

Организиране и извършване контрол на факторите на работната среда и електробезопасност:
Физични фактори:
 • изкуствено осветление
 • микроклимат
 • шум
 • вибрации

Химични  агенти:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 • газове, пари, аерозоли - пробовземане и определяне на ССК в работна среда.
 • суспендирани частици (прах) - пробовземане и определяне на ССК  в работна среда.

Организиране и извършване контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V.
Контрол на климатични инсталации
Контрол на вентилационни инсталации
1995-2018 "Елитком 95" ЕАД
Back to content | Back to main menu