Трудова Медицина - Elitkom 95 EAD

Тел.: 02/988-04-58
Тел.: 02/980-04-64
Факс: 02/980-61-23
Централен офис
гр. София 1000,
ул. "Г.С.Раковски" № 60, ет.2


E-mail: elitkom@ins.bg
E-mail: office@elitkom95ad.com

Go to content

Main menu:

Услуги
УСЛУГИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ  ОТ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Консултации и подпомагане на работодателя за изпълнение на нормативно установените изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

Консултации и подпомагане при организирането на:
  • предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа; изготвя заключение за пригодността на кандидатите за работа, съгласно Приложение № 4, част А от Наредба № 3/25.01.2008 г.
  • периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма, в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес; изготвя заключение за пригодността на работещите, съгласно Приложение № 4, част Б от Наредба № 3/25.01.2008 г. Участие в разработване на нови и актуализиране на съществуващи правила, норми и инструкции за организация и управление на дейностите по безопасност и здраве при работа.

Изготвяне на програма за вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания, както и честотата за тяхното провеждане, съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд.

Изготвяне на електронно здравно досие по образец, съгласно Приложение № 6 от Наредба № 3/25.01.2008 г.

Подпомагане при разработването на проекти на правила, норми и инструкции в предприятието за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дават съвети на работещите за правилното им прилагане.

Изготвяне на обобщен анализ на здравното състояние на работещите, съгласно чл. 11, ал.  7 от Наредба № 3/25.01.2008 г. въз основа на:
  • резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;      
  • информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя;                                                                                                   
  • информация за трайната неработоспособност;                           
  • информация за регистрирани професионални болести;                                                                                                                                 
  • информация за трудовите злополуки.

Съвместно с представители на работодателя класифицира работните процеси и събира необходимата информация за тях. Оценява  работните места и извършва  характеристика на сгради, помещения, работна мебел, машини, съоръжения, инструменти, суровини и материали, фактори на работната среда, организация на труд, режим на труд и почивка и др. Откроява приоритетите за видовете дейност.  

Съвместно с представители на работодателя участва в оценката на риска за здравето и безопасността на работещите, на основание чл.16 от ЗЗБУТ и Наредба № 5 /11.05.99 г. ДВ бр. 47/99 г. Идентифицира опасностите при различните трудови дейности и определя елементите на риска, които те създават – тежестта на вредата и вероятността за нанасяне на тази вреда.

Документиране на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите по методика, разработена от специалистите на СТМ.

Разработване на препоръчителни мерки за отстраняване и намаляване на установените рискове. Предлага степенуване по приоритети на мерките, като отчита установения риск.

Консултира и подпомага комитета/групата по условия на труд при осъществяване на дейността им.
1995-2018 "Елитком 95" ЕАД
Back to content | Back to main menu