Политика по качеството: - Elitkom 95 EAD

ЕЛИТКОМ 95 ЕАД
ДЕНОНОЩЕН ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН ЦЕНТЪР: +359 887 70 39 73

ЕЛИТКОМ 95 ЕАД
Към съдържанието
Политика по качеството:
 
 
Основна цел на политиката на ръководството е стремежът към поддържане и непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите услуги, чрез ефективно управление на фирмените процеси и надлежна идентификация и управление на рисковете. Нашата политика цели удовлетворяване нуждите и очакванията на клиентите ни и други заинтересовани страни, както и постигане съответствие с всички приложими местни, национални, международни и други изисквания по отношение на качеството. Висшето ръководство на Дружеството е пряко ангажирано с приложението и е пряко отговорно за ефикасността на тази политика, поради което за постигане на крайната цел, ръководството ще работи за:

 
 
1. Повишаване конкурентоспособността на Дружеството сред фирмите, предлагащи услуги в областта на охраната на обекти, чрез непрекъснато обновяване и разширяване обхвата на видовете услуги.

 
2. Подобряване качеството на услугите и разширяване на пазарния дял на дружеството с 5 %.

 
3. Поддържане на редовна комуникация и партньорство с клиентите чрез допитване, срещи и годишни анкети с цел непрекъснато изясняване и задоволяване на потребностите им, което да ни гарантира, че предоставяната от „ЕЛИТКОМ 95“ ЕАД услуга по охрана съответства в най-пълна степен на изискванията на клиентите. Увеличаване броя на контрагентите, включително чрез препоръки от доволни клиенти.                                           
              
 
4. Непрекъсната грижа за подобряване на квалификацията, инициативността и мотивацията на персонала на Дружеството. Насърчаване на процесния подход и мисленето основано на риска.

 
 
5. Непрекъснато идентифициране и управление на рисковете, което осигурява тяхното минимизиране и превенция на евентуални техни последици, както и яснота за различните възможности, които се откриват пред Дружеството за повишаване качеството и ефективността на СУК и предоставяната от него услуга.     
                                                                                                                
 
 
6. Постоянно подобряване на вътрешната комуникация и координацията в Дружеството чрез провеждане на седмични оперативки и периодични анализи. Насърчаване подобряването на процесите и проява на лидерство от служителите в сферите им на отговорност.                                                         
7. Осигуряване и поддържане на безопасна и здравословна работна среда за персонала на Дружеството. Постоянно оптимизиране и разширяване на материалната база.   

 
8.  Създаване и поддържане на условия за спазване на законовите  изисквания,  при изпълнение на видовете услуги.

 
Изп. директор на „ЕЛИТКОМ 95“ ЕАД:  /Христо Жеков/
 
                                                              
 
                                                                                         
София 1000, ул Г.С.Раковски № 60 ет. 2

Email: elitkom95ad@gmail.com

Email: office@elitkom95ad.com

Тел.: 02/988-04-58
Тел.: 02/980-04-64
Факс: 02/980-61-23
ЕЛИТКОМ 95 ЕАД 1995-2023
Рабоно време офис:

Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък
8.00 am – 16.30pm

Събота и Неделя
Почивен ден.
Назад към съдържанието